DOS Gymnastiek

Door Oefening Sterk

 

DOS Gymnastiek Schoonhoven

Notulen ALV

13 mei 2019

Opening vergadering

Waarnemend voorzitter Gerard opent de ALV om 20.00 uur, plaats van handeling is de Kantine van het IJsclubgebouw aan de Groene singel.

Aanwezig:Leonoor van Kempen, Mathilda van de Hijden, Paul Beetsma, Leo Febus, Wilma Wolf, Pam de Jong, Carla Jagers, Fienian van Meurs, Gerard Overbeek, Tjeerd Prins en Bram de Jong

Afwezig: Gerard geeft aan dat Erelid Marijke van der Linden verhinderd is. Tjeerd geeft aan dat Saskia Nobel zich heeft afgemeld voor de ALV.

 1. Vaststellen agenda ALV nr 99 

Op de voorgestelde en vooraf toegestuurde agenda zijn geen  op- of aanmerkingen. 

 2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van ALV nr 98 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.

 4. Jaarverslagen 

De jaarverslagen over 2018 van het bestuur, recreatietrimfit en selectie worden voorgelezen. Dit is gebeurd door respectievelijk Bram de Jong, Pam de Jong, Carla Jagers en Bram de Jong. De jaarverslagen liggen ter inzage op tafel. Indien gewenst, kan het jaarverslag opgevraagd worden bij het secretariaat. 

Voorts zijn er geen opmerkingen over deze jaarverslagen.

Het financieel jaarverslag, ofwel de jaarrekening van 2018, wordt uitgebreid toegelicht door de penningmeester, Tjeerd Prins. 

Er is een positief resultaat van € 4.816,-. Er is een uitgaaf voor trainingspakken begroot voor 2018, de aankoop wordt doorgeschoven naar 2019. Wat betreft de opbrengst kan het volgende opgemerkt worden. De contributie is gedaald, doordat over het gehele jaar door gemiddeld minderleden waren. De peutergym ligt stil. De Grote Club actie levert structureel een groot bedrag op voor de vereniging. Lof hiervoor gaat uit naar Gerdina Bijman. De overige baten, zoals sponsoring Univé kaarten en Rabobank zijn niet structureel. De jeugdsubsidie van € 1.200,- is dit jaar voor het laatst.

Wat betreft de kosten van de vereniging wordt het volgende opgemerkt. De personeelskosten zijn gedaald, doordat HayoNagtegaal bij de leiding is gestopt en er geen kosten zijn voor de leiding van Peutergym.Er is een audioset aangeschaft voor de wedstrijden. Dan hoeft dit niet steeds gehuurd te worden. Tevens is een landingsmat, gymblokkenset voor recreanten en een springplank aangeschaft. De wedstrijdgelden zijn gedaald. Dit is het gevolg van minder wedstrijden door onderbezetting in de leiding. 

In 2019 moeten we rekeninghouden met het repareren van toestellen en het aanschaffen van trainingspakken. Het vervangen en repareren van toestellen wordt in overleg met de leiding zorgvuldig gedaan. De veiligheid staat voorop.

Wat betreft de contributie verhoging wordt voorgesteld de inflatiecorrectie van 1 à 2 % te volgen, om te voorkomen dat na een aantal jaar de contributie ineens met een groot percentage omhoog moet. De verhoging in 2019 betekent per lid ongeveer € 1,- à € 2,- per kwartaal. Paul Beetsma lanceert het voorstel om vast te leggen dat de contributie, onder normale omstandigheden, jaarlijks verhoogd wordt met de inflatie correctie, omdat de kosten ook blijven stijgen. Op deze wijze hoeft niet elk jaar de vraag van contributieverhoging aan de orde te komen. Alle aanwezige leden stemmen hiermee in, zoals ook het bestuur. 

Voorts zijn er geen vragen meer over de jaarverslagen.

5. Verslag kascontrole commissie 

De kascommissie over het verslagjaar 2018 bestaat uit Mevrouw Leonoor van Kempen en De heer Paul Beetsma, beiden aanwezig bij de vergadering. Paul geeft aan dat het er verzorgd uitzag. Er zijn geen onvolkomenheden. Het zag er goed uit. Een steekproef is gedaan.Ook Leonoor is akkoord.

Het jaarverslag is goedgekeurd. Decharge wordt verleend aan het Bestuur.

Voor het verslagjaar 2019 is mevrouw Leonoor  van Kempen voor de tweede keerbeschikbaar voor de kascontrole commissie. Leo Febus heeft aangegeven ook beschikbaar te zijn voor volgend jaar. 

 6. Bestuur 

Waarnemend voorzitter Gerard geeft aan dat er aangevuld moet worden in het bestuur. Leonoor adviseert te polsen bij de jonge mensen en niet bij de Trimfit groep. Helaas gaan jonge mensen structureel niet in het bestuur. 

Ouders doen wel vrijwilligerswerk, zoals het organiseren van wedstrijden. Dat wordt zeer gewaardeerd. Maar ze gaan niet een stapje verder richting een bestuursfunctie. De bestuurstaken moeten kleiner gemaakt worden. Dat geeft meer kans op aanwas in het bestuur. Het bestuur is al bezig om taken kleiner te maken en zal hiermee verder gaan. Bijvoorbeeld het bewaken en voorstellen doen voor het aanpassen van het beleidsplan 2019-2022 zou een mooie deeltaak zijn.

Conform het aftreedschema bestuurders in het beleidsplan is de Secretaris aftredend in 2019. Bram de Jong vervult deze functie. Er zijn geen andere kandidaten en Bram heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. Er zijn geen bezwaren van de aanwezige leden. Bram zal tot 2022 de functie van Secretaris vervullen. 

7. AVG/Privacy Beleid

Bram de Jong heeft aangegeven dat per 25 mei 2018 de AVG in werking is getreden. Bram heeft een verslag voorgelezen hoe hiermee omgegaan wordt binnen DOS. Dit verslag ligt ter inzage op tafel. Een kopie van dit verslag is op te vragen bij Bram.

De kascommissie heeft conform de AVG een geheimhoudingsverklaring getekend.

8. Rapport Commissie de Vries  

Het Rapport Commissie De Vries is opgesteld in opdracht van NOC*NSF en gaat over het tegengaan van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Bram leest een verslag voor van de belangrijkste zaken in dit rapport. Dit verslag ligt ter inzage op tafel en is op te vragen bij Bram. Tevens is het Rapport Commissie De Vries te downloaden van de website van NOC*NSF of op te vragen bij Bram.

We dienen als vereniging kenbaar te maken dat we seksuele intimidatie en misbruik binnen onze vereniging niet tolereren, hetgeen we hierbij doen. Het moet bespreekbaar zijn binnen de vereniging. Leden en ouders moeten hierbij betrokken worden. Er is een meldplicht. 

Leden kunnen zich altijd bij de leidinggevende of het bestuur melden, wanneer er iets ervaren of waargenomen wordt op dit gebied. Ook is er een vertrouwenspersoon bij de KNGU waarmee contact kan worden opgenomen. Dit is mevrouw Henriët van der Weg(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) telefonisch bereikbaar op 055-505 8735.

9. Wat verder ter tafel komt  

10. Rondvraag 

Mevrouw Mathilda van der Hijden geeft aan het erg jammer te vinden dat niet alle wedstrijden geturnd kunnen worden door te weinig leiding. Het Bestuur beaamd dit en geeft aan de huidige leiding te koesteren. Het bestuur blijft zoeken naar nieuwe leiding.

11. Sluiting

GerardOverbeek sluit om 21.30 uur de vergaderingonder dankzegging voor de opkomst van de aanwezigen.

Na afloop is er nog een hapje en een drankje voor de aanwezigen en sluiten we de avond gezellig af.